top of page
Jordbruksprojekt - Skördetröska som skördar ute på åkern

Jordbruksprojekt

Illustrerad bild på vete

Framtidens jordbruk

Framtidens jordbruk kommer att behöva se annorlunda ut mot vad det gör idag och den omställningen påbörjar vi redan nu. 

 

Vi arbetar för att ändra på livsmedelsproduktionen och sätta ett högre krav än vad vår KRAV-certifiering gör idag. För som jordbrukare ser vi med stigande oro på hur skördarna blir allt sämre och både jord- och skogsbruk måste därför gå ifrån den monokultur som idag präglar båda branscherna. Vi jobbar inom flera områden för att kunna genomföra denna förändring. Det sker bland annat genom att vi löpande arbetar med nedan frågor.

Kunskapsbrist om livsmedel

Kunskapen om hur livsmedel kommer till måste öka i samhället. Vi har därför initierat kontakt med flertalet skolor, mestadels gymnasieskolor, för att försöka få till en ändring på den kunskapsbrist som vi anser råder.

Skadliga utsläpp

Skadliga utsläpp både för miljö och oss själva är betydande inom livsmedelsproduktionen idag, oavsett region eller del av världen. Detta sker bland annat genom att:

- Klimatet ändras och vi måste se till att vi minskar jordbrukets orsak till förändringen.

- Den biologiska mångfalden minskar i rasande takt vilket framför allt märks på minskade skördar, men även på att insekterna försvinner i stor utsträckning. 

- Övergödning i vattendrag och i Östersjön gör att fiskar är på väg att försvinna. Detta är inte enbart orsakat genom utsläpp från jordbruket, men är en stor del av det. 

Lösning

Vi anser att projektets kärna är "helheten". Vi måste därför börja tänka på helheten när vi föreställer oss våra livsmedel. När vi tog över vår produktion präglades den av monokultur trots sin certifiering från KRAV. Den certifieringen säger inte mycket om hur marken mår och sköts, utan bara att vi inte använder gifter eller arificiella substanser i produktionen. Det här vill vi ändra på och det gör vi genom att inte lämna någon del av den mark vi har till förfogande åt slumpen. Det betyder att vi löpande arbetar för att produktionen ska optimeras helt och hållet bland annat genom:

Biologisk mångfald

Diken, åkerkanter och ytor som inte kan användas på något annat sätt ska sås in med blommor för att öka mängden och artrikedomen bland pollinatörer, fåglar och den biologiska mångfalden. Fallna träd och grenar får ligga kvar på platser där de inte stör för att gynna mikroorganismer.

Våra djur

Mängden djur på gården ska anpassas så att fler arter får plats. Nöt, gris, får och höns ska utgöra djurbasen där växelbete för att minska parasittrycket är en viktig del.

Odling

Växtföljden ska omstruktureras till att bli åttaårig för att kunna få in kvävebindande grödor som baljväxter. Grönsaker vill vi också ska bli en del av produktionen och där ska grisarna fungera som kultivatorer efter skörd.

Förutom grönsaker och baljväxter kommer raps, vall och kulturspannmål att ingå i växtföljden. Kulturspannmål är gamla sorter som är rikare på näring och bättre för oss. Förädlingen kommer även att ske här på gården för att minska klimatpåverkan genom transporter. Det finns inte så mycket utsäde av dessa gamla sorter utan egen uppförökning kommer att behövas. 

Jorden ska brukas på så sätt att den optimerar koldioxidlagring genom att inte lämnas öppen den del av året som den inte brukas. 

Maskiner och drivmedel

Vagnparken ska anpassas för att minska påverkan genom förnybara drivmedel och markpackning.

Slakt

Slakt ska ske här på gården genom slakt på härkomstgård och då med kulgevärsmetoden. Detta för att få bort transporter och övriga moment som orsakar stress hos djuren, samt utsläpp från transportfordon. Styckning ska sedan ske i egna lokaler. 

bottom of page